dimecres, 18 de març del 2020

10.- Preguntes literatura


PREGUNTES DE LITERATURA (Bloc 3 - 3.a i 3.b) 
3a. ANÀLISI DE L’OBRA/FRAGMENT La plaça del Diamant
A) Respecte al contingut o a la temàtica:
1.      Quins referents o elements de la realitat trobem (persones, noms de lloc, esdeveniments, objectes ...) en aquest fragment? Tenen relació amb el marc espaciotemporal general de l'obra (època i espais)?
2.      Situa o ubica el contingut d'aquest fragment en l'argument de l'obra. (Es triaran moments especialment significatius quant al desenvolupament o l'estructura de l’obra)
3.    Quines característiques presenta el personatge X (un personatge protagonista o principal)? Evoluciona aquest personatge al llarg de l’obra?
4.      Quina temàtica pròpia de l'obra es veu en aquest fragment? Quines altres temàtiques són característiques d'aquesta obra?
B)  Respecte a la forma:
5.      Descriu les característiques de la veu narrativa en La plaça del Diamant. Relaciona-les amb les que pugues trobar en aquest fragment.
6.      Identifica el símbol que apareix en aquest fragment i explica la funció dels mbols en La plaça del Diamant. Per a fer-ho pots esmentar altres símbols de l'obra.
7.      En quin (sub)gènere, model o corrent situaries aquesta obra? Explica les característiques bàsiques del (sub)gènere, model o corrent.
3.b) CONTEXTUALITZACIÓ:
Aquesta pregunta ha de partir de la consideració de les dates d'escriptura de l'obra. Entenem que les obres de Rodoreda, Fuster i Estellés es vinculen al període de postguerra mentre que la de Sirera a l'actual.
A) Respecte al context històric i literari  propi de l'obra i a la ubicació d'aquesta en la  trajectòria  de  l' autora:
8.    En quin context històric i cultural se situa l'escriptura d'aquesta obra?

 9.   Situa aquesta obra en la trajectòria de l'autora  (etapes o blocs)  i digues  algunes  característiques  de l'etapa o bloc (o diferències respecte a altres etapes o blocs).

10.  Quines característiques generals presenta el gènere en el context d'escriptura de l'obra?

11.  Quins altres autors o autores destaquen en el context descriptura de l'obra (dins del gènere)?
   (mínim  2 autors/es). Aporta  algunes  dades  sobre  l'escriptura  (títols  destacats  
i/o  característiques bàsiques) d'aquests altres autors o autores.

12.  Quin  altres models  o corrents  trobem en el  context  de  l'obra (dins del gènere)?  Explica  les seues diferències respecte al model o corrent en que s’inscriu l'obra.

B) Respecte al context anterior o posterior al context propi de cada obra:
13.  Com evoluciona el gènere amb posterioritat al context d'escriptura d'aquesta obra? Quines característiques presenta?

14.  Quins autors o autores destaquen en el gènere amb posterioritat al context d'escriptura d'aquesta obra? (mínim 2 autors/es) Quines semblances, novetats o diferencies presenta l'escriptura d'aquests altres autors o autores respecte a l’autora del fragment?

C) Respecte a tot el període (postguerra i actual):

15.  És destacada la presència d'autores en el context d'escriptura de La plaça del Diamant? I amb posterioritat? Esmenta i ubica temporalment altres autores (novel·listes, poetes, autores de teatre o assagistes) que destaquen en el període que va de la postguerra a l'actualitat?
[Es demanarà esmentar un mínim de 4 autores, vinculades almenys a dos dels gèneres.] 3a. ANÀLISI DE L’OBRA/FRAGMENT  Diccionari per a ociosos.
A) Respecte al contingut o a la temàtica:
1.      Identifica una de les idees que Fuster utilitza en aquest fragment respecte al tema de l'entrada. Quines altres idees introdueix Fuster en aquesta entrada? (Tingueu en compte que no s’està demanant classificar els tipus d'arguments. Segons l'entrada es podrà fixar un número major o menor d'altres idees; en tot cas, estem parlant d'un número reduït d'idees, al voltant de 2-3).
B)  Respecte a la forma:
    2.  Digues una característica o recurs que presenta l'estil de Fuster en aquest fragment i explica la seua funció o finalitat. Quines altres característiques d'estil destaquen en Diccionari per a ociosos?
    3.  És aquest text un aforisme? Justifica la teua resposta.
3.b. CONTEXTUALITZACIÓ
Entenem que les obres  Fuster  es vinculen al període de postguerra.
A)     Respecte al context històric i literari propi de l'obra i a la ubicació d'aquesta en la trajectòria de l' autor:
4.      En quin context històric i cultural se situa l'escriptura d'aquesta obra?
5.      Situa aquesta obra en la trajectòria de l'autor (etapes o blocs) i digues algunes característiques de l'etapa o bloc (o diferències respecte a altres etapes o blocs).
6.      Quines característiques generals presenta el gènere ( l' assaig) en el context d'escriptura de l'obra?
7.      Quins altres autors o autores destaquen en el context descriptura de l'obra (dins del gènere)? (mínim 2 autors/es). Aporta algunes dades sobre l'escriptura (títols destacats i/o característiques bàsiques) d'aquests altres autors o autores.
B)  Respecte al context anterior o posterior al context propi de cada obra:
8. Com evoluciona el gènere ( l'assaig) amb posterioritat al context d'escriptura d'aquesta obra? Quines característiques presenta?

9. Quins autors o autores destaquen en el gènere ( l'assaig) amb posterioritat al context d'escriptura d'aquesta obra? (mínim 2 autors/es). Aporta alguna dada sobre l’escriptura (obres destacades i/o característiques bàsiques)  d'aquests altres autors o autores.
3a. ANÀLISI DE L’OBRA/FRAGMENT El verí del teatre
A)    Respecte al contingut o a la temàtica:
1.      Quins referents o elements de la realitat trobem (persones, noms de lloc, esdeveniments, objectes ...) en aquest fragment? Tenen relació amb el marc espaciotemporal general de l'obra (època i espais)?
2.      Situa o ubica el contingut d'aquest fragment en l'argument de l'obra. (Es triaran moments especialment significatius quant al desenvolupament o l'estructura de l’obra)
3.    Quines característiques presenta el personatge X (un personatge protagonista o principal)? Evoluciona aquest personatge al llarg de l’obra?
4.      Quina temàtica pròpia de l'obra es veu en aquest fragment? Quines altres temàtiques són característiques d'aquesta obra?

A)    Respecte a la forma:

    5.  Analitza les característiques del tractament de l'acció en El verí del teatre. Segons el fragment triat, la pregunta podria relacionar-se amb el tractament de l'espai de l'acció i/o amb el tractament del temps. Sobre l'espai de l'acció, es podria plantejar la quantitat d'espais, les seues característiques, el seu canvi o transformació al llarg de l’obra i els possibles punts d' entrada i eixida dels personatges. Sobre el temps de l'acció (localització temporal i durada), es podria plantejar en quina franja horària se situa l'acció i si la durada de l'acció és més o menys llarga (a partir de la consideració de si l'acció és lineal i completa o si presenta algun tipus de recurs, com ara alguna el·lipsi temporal).
   
  6. Veiem un engany o un efecte sorpresa en aquest fragment d' El verí del teatre? Juguen un paper destacat aquests recursos en l’obra? Raona la resposta amb el comentari d’altres exemples d'enganys o d'efectes sorpresa presents en l'obra.
3b. RELATIVA A LA CONTEXTUALITZACIÓ

Entenem que les obres de Sirera es vinculen al període actual.

B) Respecte al context històric i literari  propi de l'obra i a la ubicació d'aquesta en la  trajectòria  de  l' autor:
 7. En quin context històric i cultural se situa l'escriptura d'aquesta obra?

8.  Situa aquesta obra en la trajectòria de l'autor/a (etapes o blocs) i digues algunes característiques de l'etapa o bloc (o diferències respecte a altres etapes o blocs).

9.  Quines característiques generals presenta el gènere (el teatre) en el context d'escriptura de l'obra?

10.   Quins altres autors o autores destaquen en el context descriptura de l'obra (dins del gènere)?
(mínim 2 autors/es). Aporta algunes dades sobre l'escriptura (títols destacats
i/o característiques bàsiques) d'aquests altres autors o autores.

B) Respecte al context anterior o posterior al context propi de cada obra:
11. Quines característiques presenta el teatre amb anterioritat al context d' escriptura d' El verí del teatre? Quines diferencies trobem en el teatre entre aquests dos períodes?

12. Quins autors o autores destaquen en el teatre amb anterioritat al context d'escriptura d' El verí del teatre? (mínim 2 autors/es) Quines semblances o diferències presenta l'escriptura d'aquests altres autors o autores respecte a l'autor del fragment?
   
B) Respecte a tot el període (postguerra i actual):
13. És destacada la presència d'autores en el context actual? Esmenta i ubica temporalment altres autores (novel·listes, poetes, autores de teatre o assagistes) que destaquen en el període que va de la postguerra a l'actualitat?  [Es demanarà esmentar un mínim de 4 autores, vinculades almenys a dos dels gèneres.]


3a. ANÀLISI DE L’OBRA/FRAGMENT  Llibre de meravelles.
A) Respecte al contingut o a la temàtica:
1- Quins referents o elements de la realitat trobem (persones, noms de lloc, esdeveniments, objectes ...) en aquest fragment? Tenen relació amb el marc espaciotemporal general de l'obra (època i espais)? ( Llibre de meravelles)
2- Quina temàtica pròpia de l'obra es veu en aquest fragment? Quines altres temàtiques són característiques d'aquesta obra? ( Llibre de meravelles)
B)  Respecte a la forma:
3- Analitza la mètrica d'aquest fragment. És aquesta la mètrica dominant en Llibre de meravelles? Hi ha altres formes mètriques en els poemes seleccionats d'aquest llibre? Raona la resposta.
4- Identifica una figura retòrica (metàfora, comparació ... ) que trobes en aquest fragment i explica que aporta al text. Quines altres figures retòriques són habituals en Llibre de meravelles? Relaciona-les amb l'estil de Vicent Andrés Estellés.
5- En quin (sub)gènere, model o corrent situaries aquesta obra? Explica les característiques bàsiques del (sub)gènere, model o corrent. ( Llibre de meravelles).

3.b. CONTEXTUALITZACIÓ
 Entenem que les obres d’Estellés es vinculen al període de postguerra.
A)     Respecte al context històric i literari propi de l'obra i a la ubicació d'aquesta en la trajectòria de l' autor:
6- En quin context històric i cultural se situa l'escriptura d'aquesta obra?
7- Situa aquesta obra en la trajectòria de l'autor (etapes o blocs) i digues algunes característiques de l'etapa o bloc (o diferències respecte a altres etapes o blocs).
8- Quines característiques generals presenta el gènere (la poesia) en el context d'escriptura de l'obra?
9- Quins altres autors o autores destaquen en el context descriptura de l'obra (dins del gènere)?
(mínim 2 autors/es). Aporta algunes dades sobre l'escriptura (títols destacats i/o característiques b
àsiques) d'aquests altres autors o autores.
10- Quin altres models o corrents trobem en el context de l'obra (dins del gènere)? Explica les seues diferències respecte al model o corrent en que s’inscriu l'obra. ( Llibre de meravelles)
B)  Respecte al context anterior o posterior al context propi de cada obra:
11- Com evoluciona el gènere (la poesia) amb posterioritat al context d'escriptura d'aquesta obra? Quines característiques presenta?
12- Quins autors o autores destaquen en el gènere ( la poesia) amb posterioritat al context d'escriptura d'aquesta obra? (mínim 2 autors/es) Quines semblances, novetats o diferencies presenta l'escriptura d'aquests altres autors o autores respecte a l'autor  del fragment?

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada